Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

27 chytákov: Urobili by ste test v autoškole?

VAŠA TÉMA Po čiastkových testoch zo zákona o premávke, značiek a križovatiek vám ponúkame možnosť zopakovať si začiatky z čias autoškoly. Uspejete?
13 14 príspevkov 06.03.2016 / Soňa Zverková

Pred určitým časom sme vám dali možnosť otestovať svoje vedomosti o križovatkách, dopravných značkách a ustanoveniach zákona o premávke. Tentokrát sme podľa štruktúry skúšobných testov zostavili vlastný. Kým pri skúškach v autoškole si môžu adepti pomôcť jednoduchým pravidlom, že správna odpoveď býva najdlhšia, u nás to neplatí. Budete musieť poriadne ponamáhať svoje mozgové závity. A keďže sme vám to chceli ešte viac skomplikovať, otázky sa od našich predchádzajúcich testov líšia.

Ilustračná snímka 13 fotografií v galérii Ilustračná snímka Zdroj: Dreamstime

Test má celkovo 27 otázok a sú hodnotené rovnakým počtom bodov ako v štandardnom skúšobnom teste. Prvých 12 otázok je zo zákona o premávke a sú hodnotené dvomi bodmi každá, technické otázky 13 až 15 sú jednobodové. Osem dopravných značiek je honorovaných dvomi bodmi a štyri križovatky sú po troch bodoch. Maximálny počet bodov je 55 a na to, aby ste uspeli potrebujete aspoň 50. Inými slovami, počet bodov 49 a menej by už na skúške znamenalo „neuspel“. Ak si test chcete urobiť naozaj poctivo, máte naň 20 minút a pochopiteľne, žiadna pomôcka.

Skúšobný test

1. Križovatkou s riadenou premávkou je križovatka

(2 body)

a) na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo príslušníkom Policajného zboru.

b) na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo príslušníkom Policajného zboru, prípadne inou oprávnenou osobou.

c) na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami.

2. Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením

(2 body)

a) je povinná toto zariadenie použiť.

b) je povinná toto zariadenie použiť iba vtedy, ak sedí na sedadle vodiča alebo spolujazdca.

c) nie je povinná toto zariadenie použiť iba na vlastné riziko.

3. V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič vozidla

(2 body)

a) použiť na jazdu ktorýkoľvek jazdný pruh.

b) použiť na jazdu iba pravý jazdný pruh.

c) použiť na jazdu ktorýkoľvek jazdný pruh; to neplatí pre vodiča nákladného vozidla s celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg.

4. Ak by vozidlá idúce v obci súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu,

(2 body)

a) vodič, ktorý jazdí v ľavom jazdnom pruhu, je povinný ho čo najskôr uvoľniť nezávisle od jeho ďalších úmyslov.

b) vodič, ktorý jazdí v ľavom jazdnom pruhu, nie je povinný ho uvoľniť.

c) vodič, ktorý jazdí v ľavom jazdnom pruhu, je povinný ho čo najskôr uvoľniť; to neplatí, ak vodič používa ľavý jazdný pruh na obchádzanie, odbočovanie, otáčanie alebo predchádzanie.

5. Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky,

(2 body)

a) vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu nie je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie.

b) vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie.

c) vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy.

6. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy a

(2 body)

a) nesmie ohroziť vodičov ostatných vozidiel.

b) nesmie ohroziť ani obmedziť vodičov ostatných vozidiel.

c) nesmie obmedziť vodičov ostatných vozidiel.

7. Vodič nesmie predchádzať,

(2 body)

a) ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr.

b) ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou ohrozil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr.

c) ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil alebo ohrozil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr.

8. Prekročiť najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy vozidiel určenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením

(2 body)

a) vodič nesmie.

b) vodič smie pri predchádzaní.

c) vodič smie v prípadoch, keď to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

9. Vodič nesmie vojsť na križovatku,

(2 body)

a) ak by musel zastaviť vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava.

b) ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke.

c) ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke; to neplatí, ak vodič musí zastaviť vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava.

10. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu

(2 body)

a) má prednosť v jazde, ak dopravnou značkou nie je ustanovené inak.

b) musí vždy dávať prednosť vozidlám, ktoré vošli na kruhový objazd skôr.

c) nemá prednosť v jazde, ak dopravnou značkou nie je ustanovené inak.

11. Medzi priestupky spáchané závažným spôsobom nepatrí

(2 body)

a) nezastavenie vozidla na pokyn STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo na signál svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom „Stoj!“.

b) prekročenie rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia v obci o 20 km/h a viac alebo mimo obce o 30 km/h a viac.

c) neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy.

12. Pri vlečení motorového vozidla

(2 body)

a) sa smie jazdiť rýchlosťou najviac 40 km/h.

b) sa smie jazdiť rýchlosťou najviac 60 km/h.

c) sa smie jazdiť len takou rýchlosťou, aby nedošlo k obmedzeniu alebo ohrozeniu ostatných účastníkov cestnej premávky.

13. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak:

(1 bod)

a) sú na tej istej náprave použite rôzne pneumatiky

b) najnižší bod činnej svietiacej plochy obrysových svetiel je vyššie ako 350mm nad rovinou vozovky

c) diaľkové svetlomety nie je možné prepnúť na obrysové svietidlá

14. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

(1 bod)

a) jeho dĺžka nesmie byť menšia ako 1,5 m.

b) nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m.

c) nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2 m.

15. Súčasťou povinnej výbavy motorového vozidla kategórie M a N je

(1 bod)

a) homologizovaný prenosný výstražný trojuholník.

b) červená zástavka s rozmermi najmenej 30 x 30 cm.

c) najmenej jeden zakladací klin, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu.

16. Táto dopravná značka upozorňuje na

(2 body)

. 13 fotografií v galérii . Zdroj: Auto BILD

a) železničné priecestie bez závor.

b) kríženie cesty s električkovou koľajou.

c) križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami.

17. Táto dopravná značka znamená:

(2 body)

. 13 fotografií v galérii . Zdroj: Auto BILD

a) Zákaz vjazdu vyznačených motorových vozidiel

b) Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel

c) Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel v oboch smeroch

18. Táto dopravná značka informuje

(2 body)

. 13 fotografií v galérii . Zdroj: Auto BILD

a) o blízkosti odpočívadla so sociálnym zariadením,

b) pred križovatkou o ceste, ktorá končí, alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde

c) o možnosti núdzového zastavenia vozidla v únikovej zóne v prípade technickej poruchy.

19. Táto dopravná značka znamená:

(2 body)

. 13 fotografií v galérii . Zdroj: Auto BILD

a) Najnižšia dovolená rýchlosť

b) Najvyššia dovolená rýchlosť

c) Odporúčaná rýchlosť

20. Táto dopravná značka znamená:

(2 body)

. 13 fotografií v galérii . Zdroj: Auto BILD

a) Prednosť protiidúcich vozidiel

b) Prednosť pred protiidúcimi vozidlami

c) Obojsmerná premávka

21. Táto dopravná značka vyznačuje

(2 body)

. 13 fotografií v galérii . Zdroj: Auto BILD

a) úsek, kde je zakázané zastavenie a státie.

b) úsek, kde je dovolené zastavenie a státie z obidvoch strán čiary.

c) nebezpečný úsek cesty, na ktorom treba jazdiť so zvýšenou opatrnosťou.

22. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

(2 body)

. 13 fotografií v galérii . Zdroj: Auto BILD

a) začiatok úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

b) koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

c) koniec úseku s jednosmernou premávkou.

23. Táto dopravná značka vyznačuje

(2 body)

. 13 fotografií v galérii . Zdroj: Auto BILD

a) hranicu križovatky.

b) okraj vozovky.

c) hlavnú cestu.

24. Pokyn policajta s predpaženou pravou rukou a upaženou ľavou rukou znamená „Stoj“ pre vozidlá:

(3 body)

. 13 fotografií v galérii . Zdroj: Auto BILD

a) žlté a červené

b) zelené a modré

c) žlté, červené a modré

25. Vozidlá prejdú križovatkou v tomto poradí:

(3 body)

. 13 fotografií v galérii . Zdroj: Auto BILD

a) 1. zelené, 2. električka, 3. modré, 4. žlté, 5. vaše vozidlo

b) 1. modré, 2. zelené, 3. žlté, 4. vaše vozidlo, 5. električka

c) 1. električka, 2. zelené, 3. modré, 4. žlté, 5. vaše vozidlo

26. Vozidlá prejdú križovatkou v tomto poradí:

(3 body)

. 13 fotografií v galérii . Zdroj: Auto BILD

a) 1. modré, 2. zelené, 3. červené, 4. žlté

b) 1. modré, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené

c) 1. červené, 2. modré, 3. žlté, 4. zelené

27. Červené vozidlo prejde križovatkou ako

(3 body)

. 13 fotografií v galérii . Zdroj: Auto BILD

a) posledné

b) prvé súčasne s modrým

c) tretie

Správne odpovede nájdete v tomto článku


Najnovšie články
Slováci si vyberali z pol milióna jazdeniek

Hmotnosť pick-upu klesla o zhruba 200 kilogramov. Disponovať bude aj motormi V8, ktoré môžu teoreticky pracovať len na jeden valec.

Chevrolet Silverado podstúpil veľkú diétu

GR Super Sport Concept vo veľkej miere vychádza z vytrvalostného pretekára, okrem dizajnu bol motoršport aj zdrojom pohonu.

Toyota odhalila kupé s výkonom 1 000 koní

Zlodeji využijú čokoľvek, aby sa dostali k peniazom alebo cennostiam motoristov. V Česku, neďaleko našich hraníc, sa začínajú množiť krádeže podľa overeného...

Zlodeji oživili úspešný trik a vykrádajú vozidlá

Podľa predbežných údajov sme aj vlani prekonali miliónovú hranicu vozidiel vyrobených na Slovensku. Z hľadiska počtu vyrobených áut na 1 000 obyvateľov sme aj...

Vlani sa u nás vyrobilo vyše milióna áut

Netradičný kríženec kupé a hatchbacku sa rozmerovo takmer nezmenil. Má však upravený dizajn, lepšie vybavenie a tri pohonné jednotky.

Hyundai Veloster dostal rovno aj verziu N

Fiat Chrysler sa chce v budúcnosti zamerať na segment SUV a využiť pritom potenciál značky Jeep. Do roka 2022 by tak mohol zvýšiť zisk až dvojnásobne.

Fiat Chrysler chce zdvojnásobiť zisky
Prihlásenie

Táto akcia vyžaduje prihlásenie. Chceš sa prihlásiť?

Áno Nie

×